بیماری های التهابی روده (IBD)

اختلالات روده

بیماری های التهابی روده

بيماری های التهابی روده (IBD) در حال حاضر از علل شايع درگيريی‌های دستگاه گوارش در كشورهای توسعه‌یافته‌اند. به نظر میرسد كه اين بيماريی‌ها می‌توانند ناشی از عملكرد نامتناسب و فعاليت مداوم سيستم ايمنی مخاطی در پاسخ به باكتريی‌های طبيعی روده و همچنين برخی فاكتورهای محيطی در يك ميزبان از نظر ژنتيكی مستعد باشند. اين بيماريی‌ها شامل دو بيماری كرون (CD) و کولیت‌اولسرو (UC) است.

کولیت‌اولسرو با التهاب مزمن كولون و ركتوم مشخص می‌شود درحالی‌که بيماری كرون ميتواند تمام دستگاه گوارش را مبتلا نمايد. اين بيماریها سبب ايجاد عوارض متعدد و پايين آمدن كيفيت زندگی به خصوص در بالغين جوان میشوند كه پتانسيل رشد، تحصيل و اشتغال دارند و اين مسئله باعث تحميل بار اجتماعى و اقتصادى زياد میگردد لذا نياز به توجه بيشتری دارد. از طرفی پاتوژنز بيماری‌های التهابی روده هنوز به‌طور دقيق مشخص نگرديده و اكثر محققين تقابل سه فاكتور ژنتيك، ايمونولوژيك و محيط را در پاتوژنز آن مورد تأييد قرار داده‌اند، به این صورت كه اگر فردی از نظر ژنتيکی مستعد ابتلا به اين بيماری باشد و در معرض برخی از فاكتورهای محيطی قرار گيرد عملكرد سيستم ايمنی او مختل و سبب ايجاد بيماری خواهد گرديد.