اندوسونوگرافی چیست؟

اندوسونوگرافی

اندوسونوگرافی از جمله بهترین روش ها برای تشخیص اختلالات دستگاه گوارش می باشد که از تلفیق دو بخش تصویری آندوسکوپی و سونوگرافی به وجود آمده است. اندوسونوگرافی یک روش اختصاصی به منظور بررسی پوشش و دیواره دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی است که برای تشخیص توده‌ها با استفاده از عکسبرداری و تشخیص ماهیت توده یا کیست با ایجاد شکاف و نمونه برداری در آن انجام می گردد. به کمک آن تصاویری از اندام‌هایی که در کنار مجرای گوارش قرار گرفتهاند مانند مجرای صفراوی و پانکراس به دست می‌آید.

اندوسونوگرافی

اندوسونوگرافی